Support My Blog

Tuesday, July 21, 2009

WORLD POPULATION


Indonesia is the most populated nation in ASEAN (More 200 million)


THE WORLD POPULATION
DO YOU KNOW HUMAN NUMBERS IN OUR WORLD?
NO! ... CONTINUE READING...

The world population define as the total number of living humans on Earth at a given time. As of March 2009, the world's population is estimated to be about
6.76 billion. Few nation reach more than 1 billion was China and India. Other nation with a huge population were Indonesia (>210 million), USA and few others. World population continues to grow; the 2008 rate of growth has almost halved since its peak of 2.2% per year, which was reached in 1963. Is there any control measures to maintain world population. In future modern life style and improvement of health make life expatancy longer... How much food to feed this people? Can sustainable agriculture able to supply enaogh food?


World births have levelled off at about 137-million-per-year, since their peak at 163-million in the late 1990's, and are expected to remain constant. However, deaths are only around 56 million per year, and are expected to increase to 90 million by the year 2050. Since births outnumber deaths, the world's population is expected to reach about 9 billion by the year 2050. Where are they located mostly....may be ASIA and some part of other continent. Standard of living and better health concern make life expactancy longer...mor thn 70 yaaers.


Among ASEAN nation, Indonesia was the the most populated followed by Myanmar, Thailand, Phipipines, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Timur Leste, Laos, Singapore and Brunei, Birth rate in ASEAN among the fastest espesially on Indonesia. The retirement age in most ASEAN country about 60 years old except Malaysia maximum of 58 years old. Previously the retirement age in Malaaysia was 55 years.
PEOPLE SAID....NEW BABY BORN EVERY SECOND...
ENOUGH SPACE AND FOOD FOR FUTURE....
REACH 6.76 BILLION IN 2009... IN 2020 HOW MUCH?
By
M Anem
DOA

Thursday, July 16, 2009

Pengembangan Pertanian (Agriculture Extension)

SISTEM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN JABATAN PERTANIAN


1.0 PENDAHULUAN

1.1 Perkhidmatan pengembangan adalah ‘core business’ Jabatan Pertanian. Wujudnya perkhidmatan pengembangan sebagai salah satu kaedah menyalurkan maklumat dan teknologi kepada petani dan usahawan sejak berdekad yang lalu tidak dinafikan telah dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan penduduk terutamanya yang tinggal di luar bandar. Arahan kerajaan supaya sistem penyampaian kerajaan dipertingkat dan dikemaskan menjadikan perkhidmatan pengembangan semakin penting dan berperanan sebagai satu sistem yang unggul dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan Pertanian.

1.2 Langkah untuk memperkukuh dan memperkemaskan perkhidmatan pengembangan telah dilaksanakan dengan menstruktur semula peranan dan fungsi perkhidmatan pengembangan dan mewujudkan Bahagian Pengembangan, Perundingan, Pelaburan dan Industri Asas Tani (PPP&IAT) di Ibu Pejabat. Di bawah bahagian ini, Seksyen Pengembangan merupakan satu dari tiga seksyen baru yang ditubuhkan. Di peringkat Negeri pula, Jawatan Timbalan Pengarah Pengembangan ataupun “Chief Extension Officer (CEO)” diwujudkan yang berperanan sebagai ketua pegawai pengembangan. Sementara itu, di peringkat Daerah, pegawai Pertanian Daerah adalah bertanggungjawab dalam melaksanakan program pengembangan.

1.3 Justeru itu anggota Jabatan terutama pegawai pengembangan yang terdiri daripada Pegawai Pertanian (A.O), Penolong Pegawai Pertanian (A.A.O) dan Pembantu Pertanian (J.P) tidak dapat lari dari hakikat bahawa fungsi perkhidmatan pengembangan di semua peringkat perlu sentiasa diberi perhatian utama bagi mempastikan sistem penyampaian maklumat kepada pelanggan Jabatan akan terus dipertingkatkan untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.


2.0 APA DIA PENGEMBANGAN

2.1 Asas Pengembangan adalah menolong petani atau pelanggan untuk menolong diri mereka sendiri melalui proses pendidikan.

2.2 Pengembangan didefinisikan sebagai satu proses pendidikan tidak formal yang dijalankan secara bersistem untuk memberi khidmat dan menggalakkan penerimaan sesuatu teknik, teknologi dan maklumat-maklumat baru oleh sesuatu kumpulan atau individu tertentu selaras dengan keperluan dan kemampuan mereka bagi mencapai kemajuan sosio-ekonominya.

2.2.1 Terdapat 2 konsep asas Pendidikan Pengembangan iaitu:-
a. Pendidikan
- Ditakrifkan sebagai “ke arah menghasilkan perubahan serta kepuasan di dalam
perlakuan manusia”. Ia mesti menghasilkan perubahan dalam diri individu.

b.Pembangunan
- Untuk mendorong seseorang individu itu berubah melaksanakan sesuatu yang dirancang
dengan penuh tenaga, fikiran dan fizikal untuk berjaya.

2.3 Oleh itu, tujuan sebenar pendidikan pengembangan ialah untuk menghasilkan perubahan (impak) kepada seseorang individu yang dapat memberi kepuasan serta mencapai objektif masyarakat yang besar.

3.0 PRINSIP PENGEMBANGAN

3.1 Prinsip Pengembangan adalah mengajar individu untuk menolong diri mereka sendiri melalui proses pendidikan dan bukan membuat kerja untuk mereka. Kejayaan sesuatu aktiviti pengembangan banyak bergantung kepada initiatif pegawai pengembangan berikhtiar mencari jalan serta memahami keperluan pelanggan yang hendak dibantu, di samping mencadangkan alternatif penyelesaian yang bersesuaian.

4.0 PEGAWAI PENGEMBANGAN

4.1 Pada hakikatnya, Pegawai Pengembangan adalah seorang pendidik. Tugas khusus mereka adalah untuk memberi semangat, membekal maklumat, bantuan teknikal dan memberi khidmat nasihat kepada pelanggan. Pegawai Pengembangan perlu mempunyai sifat seorang pemimpin, semangat ke depan dan memperolehi pengiktirafan sebagai seorang yang berkebolehan, dipercayai, amanah dan dapat menyesuaikan dirinya dalam masyarakat.

5.0 KENAPA PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN DIANGGAP PENTING

5.1 Perkhidmatan pengembangan ialah ‘core business’ Jabatan Pertanian. Pegawai di semua peringkat (Pembantu Pertanian, Penolong Pegawai Pertanian dan Pegawai Pertanian) dalam perkhidmatan Negeri atau Persekutuan adalah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam Perkhidmatan Pengembangan Jabatan Pertanian.

5.2 Perkhidmatan Pengembangan Jabatan bukan sahaja tertumpu kepada khidmat nasihat dan pemindahan Teknologi (T.O.T – Transfer of Technology) kepada petani kecil (yang disebut khidmat pengembangan) malahan Jabatan juga adalah berfungsi memberi nasihat (yang disebut perundingan) kepada usahawan dan syarikat yang ingin melabur di bidang pertanian. Metadologi Pengembangan yang bersesuaian perlu digunapakai bagi memenuhi keperluan kedua-dua kategori pelanggan yang berkenaan sebagai menifestasi kepakaran yang dimiliki oleh pegawai pengembangan.


6.0 PERANAN PEGAWAI PENGEMBANGAN

6.1 Pegawai Pengembangan berperanan penting untuk mempastikan pelanggan mendapat faedah dan impak dari khidmat yang diberikan. Secara ringkas peranan pegawai pengembangan ialah:

· Melaksanakan Projek Pembangunan (yang merupakan Extension Tool) di dalam
sistem pengembangan.
· Pemindahan teknologi
· Pengurusan projek
· Penyebar maklumat
· Penghubung
· Pemudah cara
· Penasihat
· Penganjur
· Pemimpin7.0 LATARBELAKANG SISTEM PENGEMBANGAN

7.1 Tumpuan sistem pengembangan adalah ke arah matlamat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui peningkatan produktiviti ladang dengan menggalakkan petani mengamalkan teknologi yang sesuai dalam mengusahakan tanaman yang berdaya maju serta pengurusan ladang yang cekap dan berkesan.

7.2 Sistem pengembangan yang dilaksanakan Jabatan Pertanian telah melalui evolusi bersesuaian dengan masa dan keperluan golongan sasar. Sebelum sistem Latihan dan Lawatan(2L) diperkenalkan, petani-petani sukar mendapat perkhidmatan pengembangan Jabatan Pertanian disebabkan setiap pegawai pengembangan kawasan terpaksa mengawasi terlalu ramai bilangan petani (mengikut rekod ianya melebihi 1500 keluarga tani).

7.3 Di samping tugas pengembangan (pemindahan teknologi baru), pegawai berkenaan juga dibebankan dengan kerja-kerja regulatori (sokongan pengembangan) seperti pengeluaran benih, menguruskan bantuan / subsidi, proses ubah syarat tanah, penyiasatan senjata api dan sebagainya. Ini menjadikan tumpuan mereka terhadap kerja-kerja pemindahan teknologi menjadi terhad, tiada jadual kerja yang teratur, di samping lawatan ke ladang dibuat tanpa program yang teratur. Sistem pengembangan waktu itu, juga kurang memberi penekanan kepada program latihan pegawai secara berjadual. Ini menyebabkan pegawai pengembangan sering menghadapi masalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teknologi yang hendak disampaikan kepada petani.

7.4 Sistem pengembangan Latihan dan Lawatan (Sistem 2L) telah dilaksanakan pada tahun 1977 dengan matlamat memperkukuhkan keberkesanan sistem pengembangan terdahulu melalui penyaluran teknologi yang lebih tersusun dan kemas kepada petani dan pemberian latihan kepada pegawai pengembangan.

7.5 Di bawah sistem ini (yang diperkenalkan oleh Bank Dunia melalui Projek Pengembangan Kebangsaan), setiap Juruteknik Pertanian mengawasi antara 600 hingga 800 keluarga tani. Petani-petani digabungkan di dalam Kumpulan-kumpulan Tani yang terdiri daripada 50 orang. Kumpulan ini seterusnya dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil yang diketuai oleh Kontak Tani (petani maju).


8.0 EVOLUSI PENGEMBANGAN


Jabatan Pertanian mempunyai sejarah lebih 100 tahun dalam menjalankan aktiviti pengembangan pertanian. Pada tahun 2005 genaplah Jabatan Pertanian sebagai agensi paling lama menjalankan pembangunan sektao pertanian di Malaysia.9.0 SISTEM PENGEMBANGAN MASA KINI

9.1 Sistem Pengembangan yang digunapakai pada masa ini adalah berasaskan projek dan mirip sistem 2L (latihan dan lawatan). Di bawah sistem ini perkhidmatan diberi secara ”regimented” dengan memberi penekanan semula kepada lawatan, latihan dan perjumpaan, pemindahan teknologi serta pemantauan aktiviti pengembangan. Semua aktiviti pengembangan dirancang mengikut kalender tanaman yang diusahakan oleh pelanggan.Di bawah sistem ini isu mengenai liputan (coverage) pelanggan dan kandungan (content) aktiviti pengembangan di ambil kira bagi mengatasi masalah yang timbul di bawah sistem terdahulu.

Bagi mencapai matlamat liputan menyeluruh, pengembelingan pegawai-pegawai telah dilakukan dengan merangkumi:

a) Di peringkat projek, minima Penolong Pegawai Pertanian akan bertanggungjawab
dalam penyampaian teknologi dan pengurusan projek-projek komersil dengan dibantu oleh Pembantu Pertanian Pengembangan.

b) Di peringkat daerah, Pegawai Pertanian Daerah akan bertangungjawab dalam pelaksanaan, penyelarasan dan pemantauan aktiviti pengembangan.

c) Di peringkat Negeri peranan Ketua Pegawai Pengembangan (CEO) diaktifkan semula khususnya dari segi perancangan, penyelarasan dan pemantauan aktiviti pengembangan.
d) Kepakaran pegawai-pegawai teknikal sebagai ”Subject Matter Officer” (SMO) digembelingkan untuk memperkemaskan sistem dengan menjadi tenaga pengajar kepada pegawai Pengembangan agar kepakaran mereka dapat dikemaskini dari masa ke semasa. Di samping itu, mereka juga perlu menjalankan khidmat pengembangan ke projek mengikut keperluan Negeri masing-masing.

e) Di samping itu, Pembantu Pertanian yang menjaga mukim/kawasan perkhidmatan sediada akan menjalankan tugas regulatori seperti penyiasatan tanah, menjalankan bancian, mengumpul data dan mengadakan perjumpaan dengan golongan sasar di luar kelompok sekurang-kurangnya sebulan sekali samada di balai raya, masjid dan lain-lain tempat yang sesuai.10.0 PERBANDINGAN SISTEM 2L DENGAN SISTEM PENGEMBANGAN MASA KINI

SISTEM 2L - SISTEM MASA KINI

1. Latihan dan lawatan kepada golongan sasar secara berjadual setiap 2 minggu.

2. Latihan oleh SMO kepada agen pengembangan setiap 2 minggu.

3. Penekanan latihan dan lawatan adalah kepada ‘impak point’ yang telah ditetapkan tanpa mengira kategori pelanggan dan aktiviti tanaman di ladang.

4. Golongan sasar dibahagikan kepada kumpulan (contohnya: 12 kumpulan dalam 1 kawasan perkhidmatan) mengikut sempadan kawasan perkhidmatan yang telah ditetapkan.

1.Lawatan khidmat nasihat secara berjadual mengikut kalender tanaman.

2.Latihan oleh SMO kepada pegawai pengembangan secara berjadual mengikut kalender tanaman dan dilaksanakan sebelum aktiviti ladang dimulakan.

3.Kandungan maklumat pengembangan difokuskan kepada GAP, GMP, Dignostik Tanaman dan Pesticide Extension etc.
Sebagai contoh bagi pengusaha tanaman padi, lawatan dan khidmat nasihat yang diberikan secara berjadual berpandukan kepada aktiviti yang kritikal dalam pengeluaran tanaman padi seperti:
i. Teknik pemilihan benih berkualiti
ii. Pembajaan yang pertama
iii. Pembajaan yang kedua
iv. Pembajaan yang ketiga
v. Kawalan musuh dan penyakit pada peringkat vegetatif
vi. Kawalan musuh dan penyakit pada peringkat produktif4. Pelanggan dibahagikan mengikut kategori kecil dan usahawan yang meliputi agensi kerajaan dan swasta.

5. Khidmat nasihat yang diberikan adalah dalam bentuk pengembangan kepada petani kecil dan perundingan kepada usahawan dan syarikat-syarikat.


11.0 PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN

Pegawai pengembangan DAN Projek Pembangunan

11.1.1 Pemindahan Teknologi

11.1.2. Penyampaian Maklumat
 11.1.3. Pengurusan Ladang
 11.1.4. Pemantauan
 11.1.5. Maklumbalas Pelanggan
12.0 PERKHIDMATAN PENGEMBANGAN DI BAWAH STRUKTUR BARU JABATAN PERTANIAN

12.1 Melalui penstrukturan semula organisasi Jabatan Pertanian perkhidmatan pengembangan di perkasakan melalui tiga peringkat berikut :
· Peringkat Ibu Pejabat Pertanian Putrajaya – diwujudkan Bahagian Pengembangan, Pelaburan, Perundingan dan Industri Asas Tani (Bahagian PPP & IAT)
· Jabatan Pertanian Negeri – Ketua Pegawai Pengembangan diwujudkan.
· Pejabat Pertanian Daerah13.0 LANGKAH - LANGKAH MEMPERKUKUHKAN PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI PENGEMBANGAN

13.1 Kelemahan di dalam pelaksanaan program / aktiviti pengembangan perlu di atasi. Di dalam usaha meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya kekurangan yang dikenalpasti telah diperhalusi dan di harap tindakan berikut dapat membantu memperkukuhkan pelaksanaan program / aktiviti pengembangan.

13.1.1. Mengadakan Profil Pelanggan

a. Maklumat asas kawasan perkhidmatan
1. Peta Kawasan
2. Luas Kawasan
3. Luas Kawasan Pertanian (ha):
4. Luas Mengikut Tanaman
5. Bilangan Penduduk Mengikut Kaum
6. Bilangan Pelanggan Mengikut Tanaman
7. Profil Pelanggan
8. Bilangan Pelanggan Mengikut Umur

b. Menyediakan dokumen Perancangan Bagi Program/ Aktiviti Pengembangan yang termasuk :
i. Latihan Pegawai Pengembangan / Khidmat Perundingan
ii. Lawatan Khidmat Nasihat,
iii. Latihan / Kursus / Hands-on
iv. Lawatan Belajar,
vi. Petak Demonstrasi,
vii. Hari Bertemu Pelanggan
vii. Hari Ladang
viii. Mesyuarat / Perbincangan


14.0 METODOLOGI PENGEMBANGAN

14.1 Methodologi yang bersesuaian mengikut keperluan pelanggan perlu dirangka / ditentukan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Memandangkan liputan khidmat pengembangan mencakupi semua golongan yang terlibat dengan pengeluaran makanan dan pemprosesan, kebijaksanaan pegawai pengembangan memilih metodolodi yang sesuai menentukan samada perkhidmatan yang diberikan adalah ”visible” dan memberi impak kepada pelanggan / golongan sasar. Metodologi pengembangan yang telah dikenalpasti mampu mencapai hasrat tersebut adalah seperti berikut:

14.1.1. Lawatan Khidmat Nasihat
 14.1.2. Khidmat Perundingan
 14.1.3. Forum Perbincangan


14.1.3.2 Forum perbincangan dicadang dilakukan oleh peringkat daerah minimum setiap 3 bulan sekali dan peringkat Negeri minimun 2 bulan sekali.

14.1.4. Hari Ladang

14.1.4.1 Hari ladang adalah salah satu metodologi pengembangan untuk menghebah dan menyampaikan maklumat serta teknologi kepada pelanggan dalam jumlah peserta yang ramai. Aktiviti hendaklah dilaksanakan di ladang milik pelanggan, dalam projek kelompok pusat pertanian atau projek yang telah berjaya. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah ceramah, pameran, pertandingan, petunjukkan cara dan lawatan ladang.

14.1.4.2 Pelaksanaan Hari Ladang di peringkat daerah hendaklah dilaksanakan dua kali setahun. Dan pelaksanaan di peringkat Negeri adalah sekali setahun.

14.1.5. Klinik Pengembangan dan Pusat perundingan Perniagaan (BDC)

14.1.5.1 Klinik Pengembangan adalah merupakan program penjenamaan Jabatan Pertanian yang menawarkan perkhidmatan pengembangan pertanian sebagai teras perkhidmatannya. Ia merupakan tempat di mana pelanggan Jabatan Pertanian boleh mengemuka dan mendapatkan maklumat bagi penyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pertanian. Di Klinik Pengembangan pelanggan juga dapat bertemu dengan pakar-pakar pertanian (Dr.Pokok) bagi mendapatkan nasihat teknikal berkaitan penyelesaian masalah tanaman yang mereka hadapi. Klinik Pengembangan perlu diwujudkan di pejabat-pejabat pertanian Daerah dan dipusat-pusat pertanian. Di samping itu, pengwujudan BDC juga dilihat penting bagi memenuhi keperluan pelanggan yang membuat kunjungan ke pejabat atau pusat pertanian untuk mendapatkan khidmat nasihat.

14.1.6. Petak Demonstrasi

14.1.6.1 Petak demonstrasi dibangunkan bagi tujuan mendemontrasikan teknologi khusus bukan keseluruhan pakej teknologi sesuatu tanaman. Demontrasi teknologi adalah spesifik bagi tujuan tertentu. Petak demontrasi boleh dibangunkan di Pusat-pusat Pertanian, lot-lot Jabatan Pertanian di TKPM dan di kawasan lot petani untuk faedah petani setempat.

14.1.7. Hari Bertemu Pelanggan

14.1.7.1 Salah satu ukuran Kerajaan terhadap pelaksanaan sistem penyampaian ialah pelaksanaan hari pelanggan. Oleh itu setiap pejabat di Negeri, daerah dan pusat pertanian perlu melaksanakan hari pelanggan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Sila tetapkan hari tertentu dan sebaiknya hari tersebut sama untuk peringkat Negeri, daerah dan pusat pertanian. Setengah Kerajaan Negeri telah menetapkan hari tertentu sebagai hari pelanggan, oleh itu sila patuhi arahan tersebut.

14.1.8. Kursus atau Latihan "hands-on"

14.1.8.1 Ibu pejabat telah menyediakan peruntukan tahunan untuk Jabatan Pertanian Negeri melaksanakan kursus-kursus atau latihan kepada pelanggan. Kursus ini hendaklah dilaksanakan dalam bentuk ”hands-on” iaitu latihan secara praktikal. Kursus-kursus hendaklah dilaksana secara berjadual dan diumumkan kepada petani, usahawan dan orang ramai. Kursus ini sebaik-baiknya diadakan bersama dengan pelaksanaan petak demonstrasi atau di Pusat Kecemerlangan Jabatan Pertanian (COE).

14.1.8.2 Jabatan Pertanian Negeri hendaklah menetapkan pelan latihan pegawai dan latihan kepada petani pada awal tahun. Jadual tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian PPP & IAT untuk dibukukan. Jabatan Pertanian Negeri juga dikehendaki menghebahkan lagi jadual pelaksanaan kursus di radio tempatan, risalah, poster atau di surat khabar jika perlu. Hebahan ini adalah penting untuk pelanggan dan orang ramai mengetahuinya dan mereka boleh memilih tajuk-tajuk kursus yang mereka ingin hadir.

15.0 PEMANTAUAN PROGRAM PENGEMBANGAN

15.1 Pemantauan program adalah penting bagi menentukan aktiviti yang dijalankan adalah menepati perancangan yang telah dibuat dan akhirnya mencapai matlamat yang telah ditetapkan apabila penilaian dilaksanakan kemudiannya. Untuk mempastikan program pengembangan mencapai matlamat dan memberi impak kepada golongan sasaran aktiviti pemantauan seperti berikut di jangka dapat membentuk di dalam aktiviti perancangan dan penilaian terhadap program pengembangan yang dijalankan.

15.1.1 Pemantauan Pengeluaran Tanaman Melalui Bilik Gerakan.
· Data pengeluaran tanaman adalah penting untuk membuat perancangan dan pemantauan dengan terperinci. Keperluan data untuk membuat perancangan, penentuan hala tuju polisi, permintaan maklumat pengeluaran semasa dan sebaginya menjadikan keperluan data yang terkini menjadi lebih mendesak. Data pengeluaran ini juga diperlukan untuk mengenalpasti situasi bekalan hasil tanaman akibat perubahan cuaca misalannya. Data ini juga penting untuk menunjukkan samada Jabatan dapat mencapai matlamat pengeluaran seperti dirancangkan melalui plan Balance Of Trade (BOT).

15.1.2 Mengemaskini Buku Log

15.1.3 Menyediakan Laporan Berjadual

15.1.4 Mengadakan Lawatan Penyeliaan Secara Rambang Dan Kerap

15.1.5 Mesyuarat-mesyuarat

15.1.6 Menentunan Key Performance Index (KPI) Pengembangan

15.1.7 Menyediakan Laporan Tahunan16.0 PENUTUP

16.1 Perkhidmatan Pengembangan mempunyai peranan besar dalam mencapai matlamat pembangunan pertanian Negara. Sehubungan dengan itu, semua pegawai pengembangan mesti menghayati sistem pengembangan semasa dan bertanggungjawab untuk melaksanakannya bagi mencapai impak yang ditetapkan.


Oleh
M Anem
Pegawai Pengembangan
Pejabat Pertanian
Negeri Johor
Malaysia

Tuesday, July 7, 2009

BUSINESS PLAN - PB NITAR


Inspection of vegetables farm at Kg PB Nitar, Mersing, Johor.

Business Plan is a tool in Extension system to show about the whole proposal in farming activities. New proposal include all activities and financial requirement as well as manpower management syatem. Group Farming is a model in Malaysia to promote agriculture activities in an organise manner so that the productivity and extension system are on the track. Below is a example of Business Plan Format fo a group Farming dealing with food crop.

1 OBJECTIVES
The purpose of this Business Plan is to show the viability of implementation Group Farming at Jalan Nitar 1, Mersing about 8 hectare involved 8 participants. This project was an expansion of 3 hectare area which planted with traditional and semi-commercial approach from 2000. This project is to increase farmer’s income to reach at least RM 1,000 per month with commercial system especially on food production with assistant from government through Department of Agriculture. The Group Farming Project is categorized in group ‘B’ may improved the income level upon project implementations.

2 PROJECT BACKGROUND
- Project sites, Soil Type, Location, Area, Basic Infrasructures, Rainfall data,Drainage, Water source , farmers data and othera. Project area was an area under FELDA reserved for food production project. Each farmers allocated 1 hectare area proposed for vegetables and cashcrop project. Soil types was sandy loam fall under Segamat Series. There was a 2 km farm roads and 2 unit reservoir as source of waters. Anuual rainfall data for 2007 was 1,100 mmm and there was no water logged area. All 8 selected farmers had their own committees as Leader, marketeers, Secretary, Treasurer and group members.3 VEGETABLE PROJECT PROPOSAL
- Explain about crop proposal for a period of time (crop Cycle, Annual Planning), Crop Type, Hectarage, Duration

Proposed crop was Loofa, Cucumber, Bitter Gourd, Chilli and Maize. The planting scadule was arranged in sucah a way using matrix calendar. Cropping Pattern and labour requirement was calculated as requried by marketing needs.

4 CROP CALENDAR PLANNING
- Showing crop calendar by Crop Type, Duration, Hectarage, Vegetative/Reproductive Date (By Week, Months, Cycle)

The crop calendar shows the sequence in planting ativities between selected crops.

5 PREPARATION OF PRODUCTION CALENDAR
- Showing Production Calendar of various crap bya Weeks, Month or Crop Cycle. Corelation with production Calendar.


6 BASIC INFRASTRUCTURE REQUIREMENT AND MACHINERIES.
- Discuss basic infrastructure requirement such as Drainage, Farm Road, Irrigation System, Collection Center, Workers hut, Store, Bridge, Tractors, Trailers, Wheelbarrow, Knapsack Sprayers, Boom Sprayers, Baskets, Racks, Harvesters, Sprinklers System, Lorry, Triacycles, Motorbikes, Waterpumps, etc


7 FINANCIAL ANALYSIS
- Analysis of each crop by Cycles aor Annual Period (Depend on Crop Duration). Shows Analysis of Gross Income, Nett Income, Benefit Cost Ratio (BCR), Cost of Return (COF), IRR, NPV , Return to Investment etc
8 MANPOWER/LABOR ANALYSIS
- Shows the man power/workers requirement throught the year/crop cycle (Familiy labor or Hired Labor) and cost of Labor.9 MARKETING PLAN
- Marketing Plan showing the strategies and marketing syatem (Wholesale / Retail / Direct Selling). It follows the production calendar that considered the Best Price to gain maximum profit.


10 PROJECT MANAGEMENT
- Management o f the project by Group Farming (Traditional, Moders, Commercial) or Individual Based Concept.11 CLOSING REMARKS
Business Plan for PB Nitar Mersing earned about RM 3,206.51 per month if the 8 hectar vegetable grown with selected vegetables. The selected crap were chili, Long Bean ( kacang panjang), Loofa ( petola), Cucumber ( timun), French Bean ( kacang buncis) and Maize ( jagung manis).

by

M Anem

TKPM SEKIJANG (Analisa Projek)PROJEK TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN SEKIJANG, SEGAMAT – Satu Penilaian
(Kertas disediakan untuk Peperiksaan PTK bagi Pegawai Pertanian)

Oleh :
*Hj Mohd Anim bin Hj Hosnan
Senior Agronomist

1. PENGENALAN1.1 Kertas ini disediakan untuk membincangkan pengalaman penulis sebagaiI SATU PENILAIAN dengan membincangkan realiti dan cabaran-cabaran dalam proses pembangunan satu projek Flagship Jabatan Pertanian iaitu Projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau dikenali sebagai TKPM di Sekijang Segamat, Johor. Penulis memulakan projek TKPM Sekijang bermula dengan aktiviti membuka hutan sehingga berjaya mengeluarkan hasil. Beberapa perkataan yang dikaitkan dengan huruf TKPM ialah seperti “ Tempat Kumpul Petani/pegawai Masaalah” dijadikan cabaran oleh penulis ianya tidak benar dan kertas ini membincangkan bahawa ianya merupakan satu projek Jabatan yang menjadi satu imej kepada Jabatan Pertanian di Semenanjung Malaysia .

1.2 Konsep pembangunan TKPM adalah satu kawasan pertanian yang dimajukan untuk pengeluaran makanan yang mengikuti konsep Taman Perindustrian dimana pihak kerajaan menyediakan tapak yang lengkap dengan prasarana dan pengusaha menyewa kawasan tersebut untuk pengeluaran bahan makanan. Peserta dipilih melalui proses pemilihan yang terancang dan mesti mempunyai sifat keusahawanan. Sasaran pendapatan sebanyak RM 3,000 sebulan dan sanggup membuat pinjaman jika kekurangan modal. Bentuk pengurusan bercirikan perladangan komersial, menggunakan amalan pertanian yang baik serta mengeluarkan produk yang berkualiti , sesuai dan selamat dimakan.

1.3 Terdapat 19 projek TKPM di seluroh Semananjung dengan pelaburan kerajaan sebanyak RM 10.152 juta melibatkan kawasan fizikal seluas 3,807 hektar.


2. MAKLUMAT UMUM
2.1 TKPM Sekijang seluas 75.9 hektar terletak di Kg Sekijang yang jaraknya sejauh 23 km dari Bandar Segamat. Kawasan projek terdiri dari 2 lot tanah rizeb pertanian yang diracik menjadi 37 lot dengan keluasan 2 hektar setiap lot (Sila rujuk Lampiran 1). Tanaman utama iaiah sayur-sayuran jenis buah dan Jambu Batu. Bagaimana pun terdapat tanaman lain seperti Limau Madu, Limau Bali, Betik, Jagung, sayuran kampong diusahakan. Kos pembangunan projek sebanyak RM 752,000 dari tahun 2001 hingga 2004. Komponen utama kos pembangunan iaiah untuk penyediaan sistem pengairan ladang iaitu sebanyak 50.9 peratus (Sila rujuk Lampiran 2).

2.2 Bagi melaksanakan projek beberapa Jawatankuasa Projek telah ditubuhkan mengikut peredaran masa. Jawatankuasa tersebut lakan JK Pengurusan projek, JK MoA Inc TKPM Sekijang, JK Teknikal TKPM Sekijang, JKuasa Tindakan Perlaksanaan Peserta, JK Konsortium Peserta. Jawatankuasa ini sentiasa berbincang untuk menyelesaikan sebarang masaalah dan merancang aktiviti projek (Sila rujuk Lampiran 3).

2.3 Terdapat 10 orang peserta asal dan kini hanya 8 orang yang ada (Sila rujuk Lampiran 4) . Seramai 3 peserta telah dikeluarkan darpdapa senarai asal dan satu tambahan pada tahun 2003. Semua peserta mesti menendatangani surat perjanjian yang mengandungi 27 klausa yang boleh digunakan sebagai ikatan kukuh antara peserta dan Jabatan Pertanian (Kerajaan Johor).


3. PERLAKSANAAN AWAL PROJEK
3.1 Pemilihan tapak untuk projek TKPM mestilah dari kawasan yang baik serta sesuai untuk pertanian serta mempunyai sumber air serta kemudahan jalan. Terdapat beberapa TKPM yang hanya mempunyai kesuburan tanah kelas IV atau V untuk TKPM didapati bermasalah seperti tanah Bris (Terengganu/ Mersing), tanah Bekas Lombong (Sungkai), Tanah Curam (Sg Atong/Pendang) dan Tanah bermasaalah dengan Pengusaha Asal (Pahang). Survei sempadan sangat penting dibuat sebelum mulakan projek. Kerja pembukaan hutan di TKPM Sekijang bermula April 2002 dengan menggunakan pelbagai jentera. Rumpun buloh dan belukar tebal menyukarkan dan melambatkan proses pembukaan hutan. Kerja membakar kawasan serta membajak juga sukar kerana ujudnya banyak busut-busut yang perlu diratakan. Kawasan berpaya dan curam terpaksa ambil masa lama untuk diselesaikan. Terdapat kawasan yang tidak dapat ditebang untuk kawasan tadahan air dan sebagainya. Peserta projek terpaksa meratakan kawasan dan mebuat teres dikawasan yang perlu dengan nasihat Jabatan Pertanian.

3.2 Pembinaan jalan ladang dirancang seperti dalam perancangan mengikut lot. Lebih 1.8 km jalan dibina dalam TKPM bagi kemudahan pengangkutan. Penyediaan jalan masuk ke TKPM dan pembinaan Jambatan adalah kritikal. Sistem pengairan disediakan menggunakan 9 buah pam air baru dengan kapasiti 55 k.k. setiap satu. Setiap peserta mempunyai satu unit pam berasingan. Air diambil daripada Sungai Segamat dan 4 kolam dalam TKPM. Parit membuang air dan parit halang babi dibina di lokasi tertentu. Sebuah Pejabat Ladang dibina di Lot Jabatan (Lot 5) yang asalnya dicadang untuk rumah pekerja. Terdapat 7 rumah pekerja/ pondok yang digunakan oleh pekerja asing dalam lot masing-masing. Lain peralatan dibekalkan untuk TKPM Sekijang ialah 3 unit trekter kecin Kubota B6000, 3 unit treller, 5 unit HPS, 5 unir motorised sprayer, 1 unit Bud-Fission, 2 unit Trekter 70hp.

4. AKTIVITI PERLAKSANAAN PROJEK
4.1 Penyediaan Pelan Bisnes dibuat dan dipinda beberapa kali setiap tahun. Ini adalah kerana berlaku penyesuaian dalam pemilihan jenis tanaman. Projek ini asalnya dirancang untuk tanaman orkid, kemudian sayuran dan akhirnya campuran sayuran dan buah-buahan (Khususnya Jambu batu). Tanaman cili ditekankan peringkat awal dan berjaya diusahakan dengan meluas. Tanaman jambu batu yang sensitif dengan Nematod dan ini diatasi dengan hanya mengambil keratan dari sumber tanaman dikenalpasti dan ditanam di TKPM Sekijang yang dikenalpasti masih bebas dari Nematod. Analisa SWOT dibuat seperti Lampiran 6.

4.2 Lawatan pasukan Visiting Agent (VA) didapati hanya aktif sebelum penanaman dimulakan dan peringkat awal penanaman dengan pelbagai kerenah. Kini pasukan VA telah tidak aktif lagi mengunjungi TKPM Sekijang. Ini mungkin berlaku Perkhidmatan Pengembangan oleh Pegawai-pegawai Daerah Segamat sudah mencukupi. Mesyuarat dan perbincangan dengan peserta diadakan melalui beberapa jawatankuasa yang ditubuhkan. Apa yang pasti Pegawai Pertanian Daerah sangat komited dengan memberikan tumpuan 70% untuk TKPM seperti diarahkan oleh Dato’ KPP. Lawatan ke projek oleh Pegawai Pertanian, Pengurus Projek (PP Tingkatan Kanan) dan PL Jentera serta lain-lain pegawai dibuat setiap 2 hari atau sekurang-kurangnya 3 hari seminggu.

4.4 Bagi merealisasikan projek TKPM, aktiviti kerja yang paling kritikal adalah untuk membuat kawalan dan penyeliaan kepada setiap peserta projek. Kerenah peserta berbeza dari segi modal, keupayaan, tanaman, komitment, pengurusan kewangan, buruh asing, perancangan tanaman, pemasaran, kutipan hasil, pembelian input, self-exteem, minat dan sebagainya sangat mencabar pihak pengurusan. Selain dari mesyuarat bulanan dengan peserta, komunikasi ‘one-to-one’ dengan peserta sangat penting. Pegawai yang pergi berbincang perlu BOLEH BUAT KEPUTUSAN.

4.5 Peserta didedahkan dengan pelbagai kursus dan lawatan ketempat-tempat yang boleh memberikan suntikan minat. Oleh kerana mereka adalah usahawan maka tahap “Bisnes minded’ adalah ditahap yang tinggi. Kadang-kadang berlaku “PERGESERAN” diantara peserta dan ini perlu diperbaiki. Adalah sukar untuk mendapatkan tenagakerja tempatan untuk bekerja di sektor pertanian intensif seperti di TKPM. Oleh iru penggunaan buruh asing sangat ketara di TKPM dimana Jabatan Pertanian memproses permohonan-permohonan. Bagaimana pun pada 2.2.2004 pihak keselamatan melaksanakan operasi dan didapati ada PTI yang menumpang di TKPM. Ini menjejaskan imej TKPM dan pemantauan oleh Pengurusan TKPM sangan perlu .

4.6 Lawatan pihak atasan penting dalam merealisasikan projek TKPM. Lawatan peringkat awal oleh KPP, TKPP,Pengarah2 Cawangan dan Pengarah Pertanian Negeri dapat membantu dalam menerangkan halatuju dan wawasan kerajaan dengan lebih telus. Setiap kali lawatan KPP akan membincangkan dengan pegawai dan peserta bagaimana cara terbaik untuk menjayakan hasrat kerajaan. Antara yang diutarakan oleh KPP ialah tentang Bisnes Plan, Manual Tanaman, Pengisian Rekod Ladang, Pengesahan Bahan Tanaman, Modal dan pinjaman peserta, Konsep Pemasaran dan lain2. Lain-lain pendorong ialah lawatan oleh Menteri Besar Johor, Exco Pertanian, SUB Kementerian, Dato’ TKPP1 dan lain-lain.


5. PEMASARAN

5.1 Pengeluaran hasil pertama secara rasmi pada bulan Mei 2003 dengan tanaman sayur-sayuran (Petola, Timun, Kacang Buncis dan Kacang Panjang). Lori pemasaran Jabatan Pertanian mengambil sayuran di TKPM dan dihantar ke Pasar Borong Buloh Kasap. Setelah beberapa minggu lori Pemborong masuk mengambil sayuran di TKPM Sekijang. Lori ini akan ambil antara jam 9.00 hingga 10.30 pagi untuk sampai di Buloh Kasap sebelum jam 12.00. Kelewatan peserta untuk menyiapkan aktiviti memetik, membasuh, menggred dan membuat packaging akan menyebabkan sayuran lewat sampai diketegorikan hari esoknya dan harga tinggal separuh. Biasanya pemandu lori akan beritahu ‘towkey’ kedudukan pengeluaran hasil diladang. Peringkat awal harga tinggi dan begitu juga dengan peringkat hujung (jika kualiti OK).

5.2 Sebanyak 95% hasil dijual terus kepada pemborong yang ambil diladang dan TOA diambil oleh peserta setiap 3 hari atau satu minggu. Rekod hasil dicatit oleh pekerja. Akitiviti jualan terus dibuat setiap hari Isnin dan Khamis dari jam 7.00 pagi – 12.30 tengahari. Jumlah jualan setiap minggu antara RM 400 hingga RM 500. Pada hari jumat lori pemasaran akan membawa hasil TKPM untuk dihantar ke Johor Bahru. Terdapat satu bangunan Pusat pengumpulan Hasil yang dibina oleh FAMA Johor di TKPM Sekijang. Kemudahan ini belum dapat digunakan sepenohnya kerana sistem sedia ada masih baik dan cekap.

6. ANALISA PENDAPATAN PESERTA
6.1 Analisa Jurang Pendapatan (GAP analysis) telah dibuat untuk pengeluaran tahun 2003, 2004 dan setengah tahun 2005 (Rujuk Lampiran 5). Pengeluaran sehingga kini secara komulatif adalah sebanyak 1,036.436 kg dengai nilai pengeluaran sebanyak RM 817,310 untuk jangkamasa 2 tahun. Jumlah kos pengeluaran keseluruhan projek adalah sebanyak RM 406,820. 10 dan nilai pendapatan bersih projek sebanyak RM 470,499.30. Projek ini memberikan purata pendatan kasar ladang sebulan sebanyak RM 4,871.17 dan purata pendapatan bersih sebulan sebanyak RM 2,813.58.

6.2 Pengeluaran hasil TKPM Sekijang bermula mulai bulan Mei 2003 dengan jenis sayur-sayuran sebanyak 326,611 kg bernilai RM 271,677.10. Antara hasil yang dikeluarkan peringkat awal ialah cili, timun, petola, peria, jagung dan lain-lain tanaman kontan. Hasil telah meningkat kepada 428,395 pada tahun 2004 bernilai RM 354,167.04 daripada hasil sayuran dan sedikit buah jambu batu pada setengah tahun kedua. Sehingga Jun 2005 sebanyak 251,466 kg hasil dikeluarkan bernilai RM 251,466.22 dan dijangka menjangkau lebih RM 600,000 hingga hujung 2005.


7. ISU DAN CABARAN - SATU PENILAIAN

7.1 Perlaksanaan projek Flagship TKPM Sekijang banyak menghadapi cabaran. Cabaran pertama ialah bagaimana untuk mengerakkan keselurohan perancangan dan perlaksanaan projek serta masaalah perhubungan dengan peserta projek. Mereka tidak tinggal dilokasi projek iaitu sekitar 60 - 90 km malahan ada seorang peserta yang tinggal sejauh lebih 200 km jaraknya iaitu di Pontian. Komunikasi menggunakan surat, telefon bimbit, papan notis dan pekerja-pekerja dibuat untuk memberikan maklumat, arahan dan sebagainya. Kadang kala kenderaan jabatan terpaksa kerumah peserta jika ada perkara SEGERA untuk dilaksanakan. Pihak pengurusan TKPM Sekijang sentiasa bermesyuarat setiap bulan bagi membincang dan menyelesai masaalah.

7.2 Cabaran kedua ialah gangguan bencana alam seperti banjir dan kemarau. Kejadian banjir beberapa kali menyebabkan kerosakan kepada tanaman dan sistem pengairan peringkat awal projek sebelum kerja-kerja pelurusan dan pelebaran Sungai Segamat disiapkan pada pertengahan 2004. Pihak JPS Segamat telah membuat kerja-kerja melurus Sungai Segamat serta membina parit dalam kawasan TKPM. Banjir juga boleh menyebabkan pam air tenggelam dan perlu diselamatkan dengan pemasangan ‘Chain lock’. Kekurangan hujan pada bulan Mei dan Ogos menyebabkan beberapa kolam tadahan air kurang atau kualiti air menurun serta paras air dalam sungai terjejas dikawasan seduta air dan ini menjejaskan aktiviti pengeluaran hasil seperti jadual dirancang.

7.3 Cabaran ketiga ialah isu penggunaan pekerja asing di projek TKPM Sekijang. Tanpa pekerja asing ini projek TKPM Sekijang akan gagal. Merekalah nadi utama semua aktiviti di ladang daripada menanam hinggalah menuai dan pemasaran. Hanya mereka yang mempunyai permit yang sah dibenar berada di TKPM. Bagaimana pun kadang-kadang terdapat PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) yang menumpang atau bergaul dengan pekerja di TKPM. Pihak keselamatan sentiasa memantau dan pada 2/2/004 satu operasi polis dijalankan sehingga semua 36 pekerja ditangkap dan jel selama 12 hari. Kesannya ladang telah terbiar selama 2 minggu dan tanaman musnah dan aktiviti ladang seperti baru dimulakan semula pada Mac 2004. Pemasangan Pintu/ Gate Utama keselamatan dan pagar penting dan perlu sentiasa d kunci terutama waktu malam.

7.4 Cabaran keempat ialah isu pungutan data pengeluaran dan lain-lain maklumat. Pengurusan TKPM perlu memeriksa data pengeluaran dan pendapatan serta corak tanaman setiap satu minggu dan dbuat semakan setiap hujung bulan. Laporan ini akan dikutip, dianalisa sebelum dihantar ke Ibupejabat Negeri dan Kuala Lumpur untuk tujuan pengesanan. Kerja pengisian Rekod Ladang peserta biasanya dibuat oleh Pekerja Ladang yang ditentukn peserta projek. Buku rekod perlu di semak selalu. Aktiviti SALM juga perlukan masa yang banyak untuk rekod ladang dan hantar sampel ke Kuala Lumpur. Hingga kini 7 peserta dalam proses siasatan ladang untuk program persijilan SALM.

7.5 Cabaran ke lima ialah isu bekalan input dan kesan kenaikan harga input. Kini harga baja, racun, kawat, tali, plastik pembalut buah, plastik silvershine dan tahi ayam meningkat. Pada satu masa bekalan tahi ayam telah terputus kerana masaalah serangan ‘avian flu’ dimana tahi ayam telur sukar didapati. Peserta cuba dapatkan syarikat mana yang dapat membekalkan input dengan tempoh kredit sehingga 3 bulan yang akan membantu dalam aktiviti ladang. Dengan harga sayuran yang seserhana atau rendah dan harga input meningkat, semua peserta perlu mengurangkan intensiti tanaman atau mengurangkan tenaga buroh. Bagaimana pun belum ada peserta yang menyatakan hasrat untuk keluar dari TKPM setakat ini.


7.6 Serangan musoh tanaman dan penyakit merupakan cabaran keenam. Oleh kerana sekeliling kawasan projek TKPM Sekijang merupakan kawasan hutan belukar dan kawasan pertanian tradisional maka musoh seperti babi hutan dan monyet amat kritikal. Babi hutan memusnahkan tanaman betik, jagung dan lain-lain terutama waktu malam. Walau pun telah dibuat parit halangan babi dan operasi menembak, masaalah ini terus berlaku dan merugikan peserta. Serangan monyet berlaku dengan merosakkan tanaman seperti memakan pucuk serta buah. Kini Jabatan Pertanian telah memasang perangkap dan didapati berpuloh ekor telah ditangkap dan dibuang diokasi yang jauh. Penyakit layu bakteria (Terung), Downy Mildew (Petola, Peria), Serangan Hamana (Jagung, K. Panjang) dll sering berlaku jika tidak dibuat giliran tanaman yang betul antara peserta. Ada peserta yang terpaksa musnahkan tanaman kerana punca sebaran penyakit berkesinambungan. Kini ditubuh GRUP SAYUR dan GRUP BUAH ditubuhkan untuk berbincang pengiliran jadual tanaman. Mana-mana yang engkar keputusan GRUP akan diambil tindakan atau tanaman dimusnahkan.

7.7 Cabaran ke tujuh ialah mengenai gangguan pencuri. Terdapat 3 kategori pencuri di TKPM Sekijang iaitu K-K, K-R dan K-T. Pencuri K-K adalah budak-budak berumur bawah 15 tahun yang berbasikal dan mandi di sungai terutama pada hari cuti sekolah. Mereka ambil buah dan makan tanpa kira saiz dan jumlah. Kategori K-R adalah belia yang menaiki motor dan ambil buah untuk makan dan kadang-kadang ambil barangan pekerja seperti kes kehilangan gergaji, alatan pertanian dan sebagainya. Ada diantara mereka dikalangan “Doktor injek sendiri – penagih dadah”. Kategori K-T adalah dikalangan orang dewasa/tua yang datang untuk memancing ikan di sepanjang Sungai Segamat di TKPM. Apabila lalu dikawasan tanaman akan kutip hasil tanpa beritahu pemilik dan kadang-kadang mengganggu pekerja asing di kebun. Pemasangan papan tanda amaran, kawat chain-lik dihadapan TKPM dan pagar duri dikeliling kawasan pada 2004 agak berkesan.
7.8 Cabaran ke lapan ialah aktiviti pengorekan dan pengambilan pasir sungai oleh Konraktor Pejabat Tanah berdekatan kawasan projek (lot 28). Akiviti ini pada peringkat awal menggunakan lori besar yang merosakkan jalan TKPM tetapi kini telah bina laluan sendiri. Kesan lain ialah penurunan paras air dalam sungai mengakibatkan ‘suction hose’ tergantung kerana air cetek. Selain itu pengaliran pasir semakin banyak dan ini akan merosakan ‘ampeller’ pam air untuk jangkamasa panjang. Peserta dan lori pemasaran juga terdedah dengan kemungkinan bertembung dengan lori pasir yang bergerak laju dijalan masuk ke TKPM Sekijang.

7.9 Cabaran ke sembilan ialah berkaitan bayaran pinjaman SMSI kepada Bank Pertanian. Peserta biasanya membayar hutang berdasarkan pendapatan daripada hasil TKPM atau pendapatan luar TKPM. Terdapat peserta yang bayar ikut jadual tetapi ramai yang lewat dari jadual asal. BPM menghantar notis setiap 1-2 bulan kepada AO Segamat dan ini akan dibawa dalam Mesyuarat atau perjumpan setiap kali berjumpa. Perlu dingatkan jika BPM ambil tindakan mahkamah maka peserta boleh disingkirkan daripada projek. Oleh itu pemantauan Jabatan Pertanian dengan BPM sangat kritikal dengan memantau pendapatan peserta.

7.10 Cabaran ke sepuloh ialah bagaimana kita mampu mengutip bayaran sewa tanah yang akan mula dikutip 2 tahun setelah projek dijalankan. Untuk TKPM Sekijang dijangka kutipan akan dimulakan pada bulan Januari atau April 2005. Kadar ditetapkan sebanyak RM 500 sehektar setahun dan jika ramai peserta dapat 8 hektar maka jumlah bayaran sewaan sebanyak RM 4,000 seorang tahun depan. Bagaimana modus operandi kutipan ini ? Jabatan Pertanian Johor perlu buat kajian dengan PTD untuk tujuan ini. Belum ada bayaran dibuat hingga kini.

7.11 Semua cabaran-cabaran ini perlu diatasi dan perbincangan dengan peserta perlu dibuat dengan kerap. Mesyuarat MPPJ juga mempunyai agenda khas untuk TKPM. Beberapa isu seperti bekalan utiliti paip air/letrik, gangguan pihak keselamatan/ polis (PAU), kekurangan trekter, pergeseran antara peserta, masaalah sistem pengairan, status tanah dan sebagainya dapat diatasi melalui penyelesaian berperingkat. Pengalaman ini akan menjadikan kita lebih matang dalam penyelesaian masaalah.


8. KESIMPULAN

Projek Flagship TKPM Sekijang telah dinilai merupakan projek flagship yang berjaya setakat ini berdasarkan prestasi peserta dan tahap pengurusan yang dilaksanakan. Projek ini telah dicalonkan untuk Anugerah Kualiti Pengurusan Projek Flagship Jabatan Pertanian Peringkat Kebangsaan tahun 2004 dan berjaya memenangi Anugerah tersebut daripada Menteri Pertanian pada Hari Q Jabatan. Komitment yang tinggi daripada pegawai dan peserta penting untuk menjayakan projek dan ini perlu terus dikekalkan untuk TKPM Sekijang. Cabaran-cabaran dalam perlaksanaan TKPM Sekijang banyak memberikan realiti pengalaman yang positif kepada pegawai-pegawai .

Sekian. Wasaalam.Mohd. Anim bin Hosnan
Penolong Pengarah 2,
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia,
Jabatan Pertanian Negeri Johor,
Jalan Taruka, 80350, Larkin, Johor Bahru.
Tel : 07-2355506/7/8
Fax : 07-2355513
e-mail :
animhosnan@yahoo.com

Sunday, July 5, 2009

Agro Tunelling the World!


Asalamualaikum wbt
This is my first time to start my BLOG in the blogspot!

I just learn from my daughter....

This is to share my experience in going into the tunnel...


First TUNNEL:
DMZ North-South Korea Border, Korea
The first tunnel was at the DMZ (Demilitterised Zone) between North Korea and South Korea Border in 1993. The International Semaul Undong Training Group was sent there by bys through so many military check point. First we was brifed by Army Personel at the strategic view to North Korea wiith their propaganda. Later we was walk all the way down in the tunnel for more tha one hour walking down. Upon reached to the Underground Border between North-South Korea we was already about 120- 150 feet underground!

The tunnel width and height about 8 feet just enough for one truck and bombing cannon to pass through the border. There was many underground mineral drinking water from the stone. The lighting was there at 10-15 feet distance. I just immagine if there is blackout.... May be co dark and no oxygen. On the way going-up to the ground takes about 3 hours. It was so tiring walking for more tha 100 feet and stopped many times for drink. When we saw the ground level was so happy and feel kind of success being inside KOREAN WAR TUNNEL!

I walked aat the bottom of Korean War Tunnel at North-South Border (>150 feet underground). It was cool, quiet and surprise!SECOND TUNNEL:
Pyramid Tunnel : EGYPT
I have chance to go Pyramid in Eygpt in 2006 with Dato Mohd Soffian (DG DOA Malaysia) at Giza District.


About 18 of us went into the Pyramid Door using VVIP Pass. Walking and than crawling for 25 minutes before reach the Center of Pyramid. The passage hole is very small and so many stairs. Some stairs very steep and we have to crawl slowly. Inside we fell the oxygen from ....


My Visit to Pyramid in Egypt, My Opinion ;


Mohd Anim at the entrance of Pyramid. At the center of Pyramid, Egypt.


Travel to the Center of Pyramid, EGYPT

First I wonder the making of Pyramid
How Long, How Huge and The technology concern,,,
Than I want to know what is actually inside...
the pyramid, As I has slowly crawling to the center....
It was cool and must be very DARK if there is no electricity.....
When I went out.......... Thanks Allah that I still has enough energy, Try then..
For those never experience.THIRD TUNNEL :
Vietcong Tunnel, VIETNAM

I has a third chance to go underground tunnel made by Vietcong in May 2009. It was a special trip to the battle area long before. According to the guide there is so many tunnel made by soldiers within the area and some maintain for the tourist. Only me enter the 20 metre deep tunnel.. it was small, dark and cool. The guide use torchlight and inside there is to ensure we are not wrongly enter many other tunnel and junction!...
I nearly miss the correct junction to a deeper tunnel.


When came out... there is a happiest time for me because .. I almost exhausted inside the dark tunnel.


At Vietcong tunnel about 20 meter underground.

I crawling in Vietcong Tunnel by May 2009... I has the similar feeling when I was in the center of Pyramid........... The Vietcong Tunnel is about 20 meter under and very small, dark, deep, scary and what.. We crawl for about 500 meter from gate A to Gate ?? because there are so many junction inside the underground tunnel. With the assistant of tourist guide and torchlight... Feel so happy when we reach the outlet. It was so tired towards tunnel end due to the small size and dark area. Can imagine how they fight during war between them. It was a fruitfull experience during my visit to Vietnam with friends.

Photo: Tiring after 20 mminutes crawling in the tunnel.
FOURTH TUNNEL : 
English Channel, UK-FRANCE

I has a fourth chance to go underground tunnel made during my Europe Tour from 28 April ti 12 May 2014. This 2 week trips I manage to visit Czech Republic, London UK, Paris, France anda Amsterdam, Holland. I went or Paris from London using EuroStar Train and pass through underground (actuallya undersea) English Channel. This trip among enjoyable trip with countryside beautiful scenery in a very fast train. The tunnel dark, smell of gases and train moving very fast. The fourth tunnel acually halfway in the sleeping mood.FIFTH TUNNEL : 
Underground Train in London and Paris


The fifth chance to go underground tunnel made during my Europe Tour from 28 April ti 12 May 2014. This 2 week trips I manage to use underground train in London UK and Paris, France.  Alat Pembalut Putik Cempedak (APC):Nama Alat :  Alat Pembalut Putik Cempedak(APC - 2)
Ciptaan : KMK Pertanian Mersing (2000)

Anugerah AIPA 2001 Jabatan Pertanian Malaysiadi Kuala Lumpur.
Front Page Akhbar Utusan Malaysia pada 14 Mac 2000.

Ketua Pasukan : Hj Mohd Anim bin Hosnan
Ahli2 Group : Zahit Hassan, Zani Hussien, Samat Yusof, Azhar , Aziz
Spesifikasi : Full Unit or Half Unit

Harga : RM 100.00 satu Full Set Unit
Contact : Pejabat Pertanian Muar
No 314, Jalan Kamariah, Muar, Johor.
Tel : 06-9522845
Fax : 06-9523800


Inovasi Periskop Burung Pungguk Jelapang Padi (BJP)Ketua Pasukan : Mohd Anim Hosnan (AO Mersing)

Ahli2 Group: Zahit, Zani, Samad, Hassan, Azhar, Aziz dan Saifulizan

Projek : Periskop BJP Masaalah : Kesukaran melihat keujudan BJP dalam sarang kayu pada ketinggian lebih 20 kaki. Perlu ada alat khas untuk periksa. Alat ini di cipta dan menang anugerah KMK peringkat Jabatan Pertanian Johor dan Malaysia. Menjadi pelopor dalam kajian di sawah endau, Mersing, Johor.

Ciptaan :
Periskop ala-Sub Marine dicipta dan di gunakan di Sawah Endau, Sawah Air Papan, Mersing.
Kos Periskop BJP: RM 40.000/set
Anugerah : Pemenang KMK dan Inovasi Jabatan Pertanian Tahun 1999/2000 dan Ciptaan Jabatan Pertanian Daerah Mersing

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...